Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Audit-web Shops, s. r. o., IČ: 09080058, DIČ: CZ09080058, se sídlem 747 23 Bolatice, Průmyslová 989/12a, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození vzniklé úmyslně, živelnou pohromou, nesprávnou manipulací nebo nedodržením návodu pro montáž a instalaci.

Poškození zboží při přepravě je kupující povinen ihned při převzetí uplatnit u dopravce. Na pozdější reklamace nelze brát z důvodů přepravních podmínek zřetel.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady, příp. fotodokumentaci a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Kupující zašle reklamaci na výše uvedenou adresu prodávajícího spolu s kopií dodacího listu. Zásilka zaslaná na dobírku bude ze strany prodávajícho odmítnuta. 

Obě strany souhlasí, že pro případ odstoupení kteréhokoliv z nich od této smlouvy buď proto, že prodávající nedodal zboží tak, jak byl povinen nebo kupující řádně dodané zboží nepřevzal, vzniká druhé straně nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2021 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na internetových stránkách prodávajícího.